Mô-đun 2: Chiến lược đầu tư dành cho Holder

♦ Tổng quan: 10 cách kiếm tiền thụ động trên Binance Earn

→ Chiến thuật #1: Tiết kiệm linh hoạt

→ Chiến thuật #2: Tiết kiệm cố định

→ Chiến thuật #3: Staking cố định

→ Chiến thuật #4: Launchpool

→ Chiến thuật #5: BNB Vault

→ Chiến thuật #6: ETH 2.0 Staking

→ Chiến thuật #7: Defi Staking

→ Chiến thuật #8: Dual Investment

→ Chiến thuật #9: